Ubezwłasnowolnienie

Kodeks Cywilny przewiduje taką formę ograniczenia czynności prawnych dla osób, u których wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, stwierdzono, iż nie jest ona w stanie kierować swym postępowaniem. Przepis ten dotyczy również osób z zawansowanym zespołem otępiennym. Wniesienie do sądu o ubezwłasnowolnienie chorego skutkuje, po rozpatrzeniu wniosku i opinii biegłego przez sąd, ograniczeniem czynności prawnych. Tym samym przeciwdziała niepożądanym skutkom prawnym, które może wywołać nieodpowiedzialne zachowanie chorego. Należy pamiętać, że instytucja ta została powołana w interesie osoby chorej i w żadnym wypadku nie może być wykorzystana w interesie osób bliskich, czyli np. osoby, która wnosi o ubezwłasnowolnienie czy też członków jej rodziny.


Wniosek o ubezwłasnowolnienie


Wymagane załączniki:

  • Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim ( jeżeli małżonek nie żyje – należy dołączyć odpis jeg aktu zgonu ) dla pozostałych odpis skrócony aktu urodzenia
  • 3 odpisy wniosku
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Wniosek może wnieść:

  • Małżonek
  • Krewni w linii prostej oraz rodzeństwo
  • Przedstawiciel ustawowy
  • Prokurator okręgowy

Inne osoby muszą wnieść wniosek do Prokuratur Okręgowej

Opłata za złożenie wniosku jest stała i wynosi 40 złotych.

statystyka