Ośrodki pomocy społecznej

.. są podstawową jednostką pomocową wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie.

Ośrodki Pomocy Społecznej w ogólności świadczą:

  • usługi opiekuńcze obejmują swoim zakresem pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zleconą przez lekarza pielęgnację; odpłatność za usługi zależna jest od sytuacji rodzinnej (dochodu przypadającego na osobą w rodzinie, jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego [art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej] usługi świadczone są nieodpłatnie). więcej na www.bip.krakow.pl


W Ośrodkach Pomocy Społecznej możesz skorzystać:

  • Poradnictwo specjalistyczne czyli bezpłatne porady psychologiczne i prawne więcej na www.bip.krakow.pl

  • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych. więcej na www.bip.krakow.pl

  • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. więcej na www.bip.krakow.pl

  • Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. więcej na www.bip.krakow.pl

statystyka