Grupa wsparcia

  Wsparcie członków rodzin chorych jest równie ważne jak terapia chorych. Obajwy Choroby Alzheimera jak i innych zespołów otępinennych są silnym obciążajeniem psychicznym dla osób sprawujących opiekę. Bywa, że sami opiekumnowie wymagają pomocy czy wsparcia. W ramach spotkań Grupy Wsparcia opiekunowie mają możliwość porozmawiać o trudnościach, poznać objawy choroby, oraz sposoby radzenia sobie w konkretnych sytuacjach. Poznają inne rodziny, które dotyka ten sam problem. Mogą wymienić doświadczenia, znaleźć psychiczne wsparcie, nabrać dystansu, koniecznego do normalnego funkcjonowania z osobą z zespołem otępiennym, do utrzymania z nią zdrowej relacji. Grupa wsparcia dla opiekunów w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzona jest przez psychologa.

   Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki, w godzinach 16.00-17.30 w siedzibie Fundacji: os. Słoneczne 15, tel. 12 410 54 20

  Regulamin Grupy Wsparcia Opiekunów

  1. Grupa Wsparcia Opiekunów Osób z Chorobami Otępiennymi (GW) działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobami otępiennymi w Krakowie, os. Słoneczne 15.

  2. Grupa Wsparcia przeznaczona jest dla wszystkich osób (także spoza ŚDS), opiekujących się swoimi bliskimi dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi

  3. Grupa Wsparcia zawiązana jest na czas nieokreślony i nie posiada osobowości prawnej.

  4. Uczestnictwo w spotkaniach Grupy Wsparcia jest całkowicie dobrowolne i nie zawiera żadnych opłat i nie jest związane z jakimikolwiek profitami finansowymi.

  5. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki, w godzinach 16.00-17.30.

  6. Osoby biorące udział w spotkaniach GW zwane są dalej Członkami.

  7. Podstawowe Zasady jakimi kieruje się GW

  8. Grupa Wsparcia kieruje się zasadami opieki zgodnymi ze standardami poszanowania Praw Człowieka i Praw Pacjenta, a także z uwzględnieniem dobrostanu psychofizycznego Osoby Chorej oraz jej Opiekuna.

  9. Grupa Wsparcia prowadzona jest w oparciu o zasady diagnozy i opieki medycznej, zgodnymi ze stanowiskiem Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

  10. Podstawowym celem GW jest wzajemne dostarczanie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z opieki nad Osobą dotkniętą chorobą otępienną.

  11. Szczegółowe Zasady

  12. GW kierowana jest przez Moderatora, który stoi na straży przestrzegania reguł.

  13. GW bazuje na wewnętrznych siłach, doświadczeniu i emocjach jej Członków w celu przezwyciężania danego problemu w wymiarze indywidualnym i grupowym.

  14. Wszyscy Członkowie mają te same prawa.

  15. Członków obejmuje zasada poufności i nie przekazywania informacji poza grupę.

  16. Członkowie mówią szczerze i otwarcie o sobie, swoich doświadczeniach i odczuciach, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczaniem dla dobra innych.

  17. Członkowie wspierają się i wzajemnie słuchają.

  18. Członkowie nie krytykują się i nie osądzają wzajemnie.

  19. Członkowie kierują się zrozumieniem sytuacji innych osób.

  20. Członkowie przestrzegają czasu rozpoczęcia i zakończenia spotkań, tym samym dając wyraz szacunku wobec czasu innych.

  21. Członkowie starają się brać regularny udział w spotkaniach GW, a w przypadku rezygnacji informują o tym fakcie Moderatora.

  22. Moderator może wykluczyć z spotkań GW Członków, którzy nie przestrzegają Zasad GW lub łamią ogólnie przyjęte reguły współżycia społecznego.

  23. Członkowie biorąc udział w spotkaniu GW deklarują, że zapoznali się i akceptują Zasady GW.

statystyka